Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Değerli Üyemiz,

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) olarak kişisel verilerinizin güvenliği, T.C. Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, tüm ilgili mevzuat çerçevesinde işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususlarına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla işbu aydınlatma metnini yayınlıyoruz.

KVKK uyarınca;

  • Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  • Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

ifade etmektedir.

1- Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TGDF (veri sorumlusu) tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında işlenecektir.

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

a) Kişisel verileriniz KVKK’nın düzenlemesine uygun olarak,

b) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

c) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

ç) Doğru ve güncel olarak,

d) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Kişisel verileriniz (ad, soyad, telefon, e-mail, şirket, kurum, bölüm gibi) KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Federasyonumuzun işleyişi çerçevesinde sizlerle iletişim kurabilmek; faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirebilmek; şikayet ve taleplerinizi değerlendirebilmek; araştırmalar ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek; yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı durumlarda, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacı ile işlenebilecektir.

3- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile faaliyetlerimiz gereği teknoloji çözüm ortaklarımıza aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan kapsam ve amaçlarla üçüncü kişilerin internet sitelerinde yer alan ve tarafımızla iletişime geçmek, oluşumlarımıza kayıt olmak veya eğitimlerimize katılmak için doldurduğunuz iletişim formları üzerinden otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

5- Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması KVKK gereği zorunlu olup, bilgilerin eksikliği halinde başvurunuz işleme alınmayacaktır. Başvuruda bulunması gerekli bilgi ve belgeler,

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

ç) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,

d) Talep konusu.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanma talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Tekin Ak İş Merkezi No: 3 Kat: 2 Daire: 7 34662 Bağlarbaşı-Üsküdar İstanbul adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz veya tgdfiletisim@tgdf.org.tr adresine mail yolu ile iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa süre içinde ve her halde 30 gün içinde cevaplandırılacaktır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında,

  • TGDF Dünya Gıda Günü Konferansı'na kaydolmak için tarafımdan istenen kişisel verilerimin TGDF tarafından aydınlatma metninde belirtmiş olduğu amaçlarla işleneceği,
  • KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak bu amaçlar dahilinde; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, teknoloji çözüm ortaklarına aktarılabileceği hususları,
  • Kişisel verilerimin hangi yöntemlerle elde edildiği,
  • KVKK uyarınca haklarımın neler olduğu aydınlatma metni ile tarafıma bildirilmiş olup, aydınlatma metninde belirtilen tüm hususları okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerimin aydınlatma metni çerçevesinde işlenmesine açıkça ve kendi irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Close