Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, (Bundan sonra kısaca TGDF olarak anılacaktır) sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle TGDF ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla TGDF, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz KVK Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, TGDF internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz TGDF’dir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’daki genel ilkeler doğrultusunda;

 1. TGDF tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmanız, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi;
 2. TGDF tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenilerivekullanımalışkanlıklarınagöreözelleştirilereksunumuveönerilmesi;
 3. İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; TGDF'nin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, TGDF kurumsal işleyişinin sağlanması, TGDF tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,
 4. Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması TGDF internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, TGDF'ye talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, TGDF internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan KVK Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,
 5. TGDF'ye ait ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

TGDF olarak;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
 2. Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi

ilke edindik.

Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Kişisel verileriniz, TGDF tarafından ancak açık rızanız ya da aşağıdaki kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TGDF'de KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, genel ilkeler ve veri işleme şartları çerçevesinde hukuka uygun olarak; TGDF çözüm ortaklarına, ifa yardımcısı konumundaki şirketlere ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, TGDF tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte;

KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda TGDF olarak sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda TGDF'nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Nasıl Koruyoruz?

TGDF tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve TGDF içinde KVK Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle TGDF'ye iletmeniz durumunda TGDF niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, TGDF tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri TGDF tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurunun Yapılması

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da TGDF'ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, genelsekreterlik@tgdf.org.tr adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz.

Close