Sürdürülebilirlik

Gıda ve içecek   şirketlerinin tedarik zincirlerinin  sürdürülebilirliğini sağlamaları,  uzun dönemli var olmaları için de oldukça önemlidir. TGDF , doğal kaynakları korumak ve teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir uygulamaları destekleme konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, endüstrinin çevre konusundaki AR-GE çalışmalarını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak, sürdürülebilir üretim ve tüketim, enerji, iklim değişiklikleri, su, atık ve kaynak yönetimi gibi önemli çevre politikalarının geliştirilmesinde etkili olmak, tarım, üretim, perakende ve tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında kaynakların verimli kullanıldığı uygulamaları teşvik etmek, Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile ilgili gelişmeleri izlemek, mevzuat hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak, iş, bilim ve sivil toplum alanlarındaki ulusal ve uluslararası paydaşlarla iletişim içinde olmak konularında aktif rol almaktadır.

İklim değişimini durdurmak

Sera gazı salımı konusunda sürekli azaltma yaklaşımı içinde çaba gösteren endüstri, AB’nin 2020 hedeflerini de desteklemektedir.

Enerji verimliliğini arttırmak

Enerji verimliliği, düşük karbon ekonomisine geçiş için de önemlidir. Daha az kaynak kullanarak daha çok iş yapmanın yollarını arayan endüstri, örneğin, kojenerasyon (ısı ve elektrik enerjisinin ortak üretimi) ve birleşik ısı ve güç (CHP) gibi enerji verimliliği yüksek teknojileri teşvik etmektedir. Kojenerasyon, birçok gıda üreticisinin uzun vadeli işletme modelinin bir parçasıdır. TGDF, bu teknolojinin mümkün olan her yerde kullanımını teşvik etmekte, en iyi uygulamaları takip etmektedir. Bunlardan en önemlisi 2020’de gerçekleştirilecek Paris Anlaşmasıdır. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından uygulanan,  Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliği ile yürütülen, “Alman Uluslararası İklim Girişimi kapsamındaki Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında endüstri ile entegrasyonu için çalışmalar yürütmektedir. TGDF, 2020’de yürürlüğe girecek olan Paris antlaşması’nın ön çalışmalarından biri olan projeyi yakından takip etmektedir

Atık yönetimi ve israf önleme

Gıda ve İçecek Endüstrisi, atık miktarını azaltmak amacıyla halihazırda bazı uygulamalara yer vermektedir. Endüstri, %100 tarım hammaddelerini kullanmayı hedeflemekte, örneğin esas ürüne girmeyen kısımları yenilenebilir enerji veya hayvan yemi üretmek için kullanmaktadır. Endüstri aynı zamanda  ‘-tarihinden önce tüketmeniz tavsiye edilir’ ve ‘son kullanma tarihi’ bilgilerinin nasıl yorumlanacağı konusunda tüketicilere bilgi vermek gibi yollarla, hane halkı israfını azaltmayı teşvik etmenin yollarını aramaktadır. Gıda, zincirin sonunda israf edildiği zaman ürünün yaşam döngüsüne yapılan tüm kaynak yatırımları kaybedilmektedir. Endüstri, genel olarak gıda zincirinin tüm aşamalarındaki israfı asgari seviyeye indirmeyi hedeflemektedir.

Biyolojik çeşitliliği korumak

Gıda ve İçecek endüstrisi, biyolojik çeşitliliği korumak ve gereken durumlarda arttırmak gerektiğini kabul etmektedir. Kullanılan hammaddelerin doğal ortamda yetişmesi ve tarım uygulamalarının sürdürülebilir olması oldukça önemlidir. TGDF,  Trükiye’de en iyi uygulamaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Ortak çalışmak

TGDF bünyesinde bulunan Çevre ve Tarım Komisyonu, tüketicilere ürünlerin çevresel etkisiyle ilgili güvenilir ve düzgün bilgi sağlamak için bilime dayalı, tek tipte etki değerlendirme metodolojileri yönünde çalışmaktadır. Şu anda, farklı çevresel etmenleri (örneğin bir ürünün karbon ayak izini) değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

 

Close