宪章

TÜRKİYE GIDA VE İÇECEK SANAYİ DERNEKLERİ FEDERASYONU 

TÜZÜĞÜ

 

KURULUŞ

Madde 1-  Kuruluş amaçları ayni olan, aşağıda 3.üncü maddede özetlenen amaçları gerçekleştirmek için
üye sıfatıyla bir araya gelmek üzere “Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu” kurulmuştur.

 

FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

 

Madde 2-  Federasyon’un adı; “Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu” olup merkezi İstanbul’dadır. Federasyonun şubesi yoktur.

 

FEDERASYONUN AMACI

Madde 3- Türkiye’de hammaddesi tarıma dayalı ( Bitkisel ve Hayvansal ) ve işlenmiş tarım ürünlerinde faaliyet göstermek, ortak ilke ve hedefleri benimsemek, sektörel kuruluşların ulusal, ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, Sektördeki kuruluşların uluslararası kurum ve kuruluşlarla entegrasyonunu sağlama yönünde projeler geliştirmek, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile yetkili kurum ve kuruluşlara duyurmak, günümüz gıda üretim teknikleri gereği üyeleri toplam kalite ve kodeks kurallarına uyumu benimsemiş, tüm yasal gereklilikleri yerine getirmiş, tüketici sağlığını ön plânda tutan, haksız rekabete yol açmayacak,  çalışma şartlarını ve sektörel oto kontrolü benimseyen çalışmalar yapmaktır.

Federasyon’un oluşturulmasındaki temel amaç, bir çatı altında bir araya gelen derneklerin tanım ve ilkeler çerçevesinde birlikteliğini ve gıda ürünlerimizin küresel rekabete, norm ve standartlara uygun bir şekilde üretilmesini, iç piyasada satılmasını, ihraç ve ithal edilmesini sağlamak, halkın beslenme sorununu sağlıklı,  bilinçli ve en ekonomik bir çözüme kavuşturmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

 

Federasyon işbu madde 3’te sayılan amaçları gerçekleştirmek için çatısı altındaki derneklerin ve/veya bu dernek üyelerinin menfaatlerini ihlal eden her türlü yasa, yönetmelik, tebliğ, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü idari düzenleme ve İdari işleme karşı Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Bölge ve İlk Derece İdare Mahkemeleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü adli ve idari yargı mercii nezdinde, çatısı altındaki derneklerin ve/veya bu dernek üyelerini temsilen ve onların haklarını korumayı teminen gerekli her türlü yasal başvuru ve şikayetleri yapabilir, davaları açabilir, gerektiğinde bu davalardan feragat veya sulh olabilir, gerek görmesi halinde çatısı altındaki derneklerin veya dernek üyelerinin açtığı her türlü davaya müdahil, katılan sıfatıyla katılabilir.

FEDERASYONUN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ İLE FAALİYET ALANI

 

Madde 4- Federasyon, amacını gerçekleştirmek için;

a-Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir ve satabilir. Gerek kendi ve gerekse başkalarının üzerinde bulunan taşınmaz mallar üzerine her türlü hak tesis edebilir, kaldırabilir ve inşaat yapabilir. Şirket kurabilir.

b-Anayasa ve yaslardan doğan ve bu tüzükte belirlenen konularda amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapar.

 

c-Amaçlarını gerçekleştirmek için; araştırma yapabilir ve yaptırabilir, eğitim için gerekli örgütsel ve mekansal organizasyonu sağlar, bilimsel araştırmalar yapabilir ve yaptırabilir, fuar, şenlik, sergi,  panel,  sempozyum,  kollukyum,  konferans,  kurs,  açık oturum,  kültürel ve sanatsal etkinlikler, yarışma, balo, gece, yemekli toplantı düzenleyebilir, burs ve ödül verebilir, yurt dışına eğitim amaçlı olarak elaman gönderebilir, üniversiteler, akademiler, yüksek okullar, kürsüler,  resmi kurum ve kuruluşlar,  özel kuruluşlar,  vakıflar,  dernekler ile işbirliğinde      bulunabilir, her türlü ayni, şahsi ve fikri haklar alınabilir, bunlar üzerinde kurulu her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir,  teşvik ödülleri vermek, kitap,  broşür,  bülten,  dergi ve benzerlerini çıkartabilir, yurt içi ve dışında üniversite, akademi, yüksek okul, araştırma merkezleri ve kişilerle işbirliğinde bulunabilir, kitap, dergi, gazete, bülten, film, video, plak, kaset ve benzeri her türlü yayın aracı ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı ve eğitici çalışmalarda bulunabilir,  bu çalışmalar için gerekli tesisleri ve laboratuarları kurabilir,  işletebilir,  işletmesini başkalarına devredebilir,  gerekli yasal izinleri alarak bu çalışmalarını yabancılar ile yapabilir ve  / veya çalışmalarını yurt dışında da gerçekleştirebilir.

 

Federasyon, bu konularda taşınmaz mal alım satımı yapabilir, bunları kiraya verebilir, gerekli yasal işlemleri yaparak işletme açabilir, başkalarına çalıştırabilir ve lokal açabilir.

 

Federasyon, Federasyonun Amacı başlıklı Madde 3 son paragrafta belirtilen işlemleri bizzat yürütebileceği gibi kendisini temsilen bu işlemleri takip etmek üzere bir vekil tayin edebilir.

ÇALIŞMA İLKELERİ

 

Madde 5-

a-İnsan hayatına değer veren, karşılıklı yardım severlik, gönüllülük, dürüstlük ve güvenirlilik prensiplerine uygun düşünce ve hareket içerisinde, dil, din, ırk ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin evrensel ilkeler içinde çalışmayı hedefler.

 

b-Daima kamuoyunun çıkarları doğrultusunda hareket eder.

 

c-Çalışmaları sırasında problem çıkmamasına,  bireysellikten uzak,  uyumlu,  sakin,  olumlu davranışlar içinde olunmasına özen gösterir.

 

d-Federasyon’un gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlarının oluşmasına katkıda bulunur,  üretilen çalışmaları benimser, savunur, uygulanmasına çalışır, paylaşımcı olur, her türlü durumda bilinçli ve duyarlı davranır, siyasetle uğraşmaz.

ÜYELİK TÜRLERİ

 

Madde 6- Federasyon üyeliği üç türlüdür.

 

a-Kurucu Üyeler:

Bu tüzük altına yetki belgeleriyle katılmış ve kurucu olarak yer alan Dernekler kurucu
üyelerdir. Kurucu Üyeler Federasyon’un tüzel kişilik kazanması ile Asıl Üye sıfatını kazanırlar.

b-Asıl Üyeler:

Federasyon’un kurulmasından sonra bu Tüzük koşullarına uyan, kendi tüzükleri ve bu Tüzüğe göre gereken yasal koşulları yerine getiren Dernekler, Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile Asıl Üye sıfatını kazanırlar.

c-Onursal Üyeler:

Federasyon çalışmalarında fiilen üstün katkısı bulunan kişiler Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile
alacağı karar ile Onursal Üye olarak seçilirler. Bu kişiler aidat ödemedikleri gibi, seçme ve
seçilme hakları da bulunmamaktadır. Önerileri; Yönetim Kurulu’nun gündemine doğrudan alınır.

 

ÜYE OLMA

Madde 7- Derneklerin Asıl Üye olma koşulları:

1.Dernek Tüzüğündeki çalışma konusunun, Federasyon ile aynı amaç doğrultusunda olması,

 1. Dernek Genel Kurulu tarafından katılma kararı verilmesi,
 2. Derneği temsil edecek biri baş temsilci olmak üzere üç kişinin seçilmiş olması,
 3. Bu Tüzük hükümlerinin kabul edilmiş olması,
 4. Dernek Yönetim Kurulu tarafından talepte bulunulması,
 5. Temsilcinin iki yıl için seçilmiş olması,
 6. Federasyon Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilmiş olması,
 7. Ayni dernek mensubu ayni zamanda hem yönetim hem denetim kurulu üyesi olamaz,

 

TEMSİLCİ SAYISI

Madde 8- Federasyon’a üye olan her Dernek, Dernek Genel Kurulu’nca biri baş temsilci olmak üzere seçilen üç gerçek kişi ile Federasyon’da temsil edilir.

 

ÜYELİK HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

Madde 9- Hiç bir Dernek, Federasyon’a üye olmaya ve üye olarak kalmaya zorlanamaz. Hiç bir temsilci de temsilci olmaya ve temsilci olarak kalmaya zorlanamaz.

 

Dernekler, seçmiş bulundukları üçer delege ile temsil edilirler. Derneklerin Yönetim Kurulları’nın ayrıca

oy hakları yoktur. Her delegenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.

 

Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon Yönetim Kurulunca yapılacak ilk toplantıda üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 

Madde 10- Derneklerin üyelikten çıkmaları, çıkarılmaları ve sonuçları aşağıdaki gibidir.

a-Üyenin isteği ile çıkma:

Dernekler Genel Kurul’larının aldığı ayrılma kararı ile üyelikten çıkabilirler. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

b-Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler:

 

 1. Tüzük değişikliği ile amaçlarını değiştiren ve bu Tüzük hükümlerine göre çalışma alanından çıkan dernekler,
 2. İki yıl üst üste yıllık aidatını ödemeyen dernekler,
 3. Dernek temsilcisinin üst üste üç Yönetim Kurulu Toplantısına özürsüz olarak katılmaması,

 

 

c- Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi:

 

 1. Derneğin feshine karar verilmesi,
 2. Derneğin tasfiyesine karar verilmesi,

 

d- Temsilcinin temsilcilik sıfatının ortadan kalkması:

 

1.Temsilcisi oldukları dernekteki üyeliğinin sona ermesi,

 1. Dernek üyesi olma koşullarını kaybettiği belirlenenler,
 2. Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmayanlar,
 3. Dernek Yönetim Kurulu’nca temsilcilik sıfatı kaldırılanlar,
 4. Temsilci sıfatından yazılı olarak ayrılma talebinde bulunanlar,

 

Federasyondan çıkma ya da çıkarılma sonucunda:

Federasyon’un sağladığı tüm malzemeler Federasyon’a iade edilir. Federasyon’un kullandığı antet ve armalar kullanılamaz. Derneğin feshinde de Federasyon’un verdiği tüm malzemeler iade
edilir.

 

FEDERASYON’UN ORGANLARI

Madde 11- Federasyon’un organları;

 

A)Zorunlu Organlar

 

1-Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu

 

 1. B) Yardımcı Organlar

 

1 - Başkanlar Kurulu,

2- Sanayi İrtibat Kurulu,

3- KOBİ İrtibat Kurulu,

4- TGDF Bilim Kurulu,

 

Federasyonun çalışma alanları ile ilgili olarak birim kurulması, kurullar ve komisyonlardan gelen öneri ve talepler değerlendirilerek, Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır.

 

Federasyonun yardımcı organları Başkanlar Kurulu, KOBİ İrtibat Kurulu, TGDF Bilim Kurulu ve Sanayi İrtibat Kurulu çalışma usul ve esasları ile bütçe ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelikler ilgili kurullarca hazırlanır ve onaylanmak üzere Yönetim Kurulu'na sunulur.

 

GENEL KURUL

 

Madde 12- Federasyon’un en yüksek organı olup, Asil Üyelerden oluşur.

 

GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

 

Madde 13-

a- Genel Kurul Toplantı Zamanı

 

Genel Kurul; her üç yılda bir Kasım ayı içinde olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinin beşte birinin  (1 / 5) yazılı istemiyle Yönetim Kurulunca otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Denetim Kurulu’nun veya Federasyon Asıl Üyelerinin beşte biri’nin (1 / 5) yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmadığı takdirde; Denetim Kurul’u veya toplantı isteminde bulunan üyelerden birisinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak, Federasyon’u teşkil eden Dernek Üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

b- Genel Kurul Çağrı Usulü

Federasyon’a üye olan her Dernek, Dernek Genel Kurulu’nca biri baş temsilci olmak üzere seçilen üç gerçek kişi ile Federasyon’da temsil edilir. Genel Kurul toplantısına hazırlık olarak Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre toplantıya katılmaya hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, toplantıdan en az 15 gün öncesinden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul, Federasyon Merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Başka ilde toplanamaz.

c-Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve fesih hallerinde ise üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

İlk toplantıda bu sayıya ulaşılmadığı takdirde, en erken bir hafta, en geç altmış gün içinde ikinci kez toplantı yapılır.

 

d-Toplantı Usulü

 

Genel Kurul İlanda belirtilen yer ve saatte yapılır. Toplantıya gelen üyeler hazır bulunanlar cetvelini imzalamadan Genel Kurul’un yapılacağı salona giremez. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise bir tutanak tutularak,  ilân edildiği biçimde yapılmak üzere sona erdirilir. Toplantı, yeterli sayıda üyenin katılması durumunda, durum bir tutanakla tespit edilir ve Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkanın uygun göreceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Toplantının açılmasından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Başkanlığı oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Başkan bu belgeleri yedi gün içinde yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim etmekten sorumludur. Toplantıda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülebilir. Ancak toplantıya katılan üye sayısının  (1/10) onda birinin yazılı istemi üzerine önerilen konular da gündeme alınır ve görüşülür.

 

Genel Kurul kararları çoğunluk ile alınır, ancak; Federasyon’un Feshi ile ilgili kararlar 2 /3 çoğunlukla alınır. Genel Kurul’da oylama açık usulle yapılır, ancak, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleriyle, üyelikten çıkarma gizli oyla yapılır. Oy sayımı açık usule göre gerçekleştirilir.

 

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 14-

a-Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek,
b-Tüzük değişikliğine karar vermek,

c-Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını, bilanço’nun, gelir - gider hesaplarını görüşmek, kabul veya reddetmek, Kurulları ibra etmek veya etmemek,

d-Yönetim Kurulu’nun hazırlamış bulunduğu bütçe ve bütçe yönetmeliğini görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e-Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

f-Vakıf Kurmak veya kurulu vakıflara üye olmak, konfederasyonlara katılıp  - ayrılmak gibi konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek, başka federasyona katılmak veya birleşmek,

g-Gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, yurt dışındaki dernek, vakıf ve kuruluşlara üye veya gözlemci olmak ve ayrılmak veya bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

h-Üyelikten çıkarma kararlarına karşı itirazları görüşüp karara bağlamak,

i-Yasa, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek,

j-Konfederasyon kurmak veya kurulmuş konfederasyonlara üye olmak,
k-Federasyon’u fesh etmek,

l-Yurt içi veya yurt dışında temsilcilik açmak.

BAŞKANLAR KURULU

 

Madde 15- Üye dernekler tarafından seçilen baş temsilcilerin oluşturduğu kurul olup en az 3 ayda bir kere toplanır. İstek ve önerileri Yönetim Kurulu gündemine alınır.

YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

 

Madde 16- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ve asil üyeler arasından seçilen on bir asil ve on bir yedek üyeden oluşur.

 

Federasyon Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilen Yönetim Kurulu,  en yüksek oyu alandan başlayarak, daha az oy alanlara doğru bir sıralama yapılarak seçilir. Daha az oy alanlar bu sıra dikkate alınarak yedek üyeleri oluşturur.

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE ÜYELERİN GÖREVLERİ

 

Madde 17- Yönetim kurulu ilk toplantısında bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı, bir Sayman Üye seçer. Başkan Yardımcılarının görevi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve içlerinden biri Başkan Vekili olarak görevlendirilir. Yönetim Kurulu Üyeleri aynı zamanda Federasyon çalışma kurullarının da başkanlığını yürütebilir. Bu kurulların başkanları dernek üyeleri arasından ve gerek duyulması halinde dernek üyeleri dışındaki kişilerden kendi komitelerinin üyelerini seçerek Yönetim Kurulu’nun onayına sunarlar.

 

a-Başkan: Federasyon’u tek başına temsil etme yetkisi vardır. Yönetim Kurulu Toplantılarına başkanlık yapar. Federasyon’u Borçlu ve Alacaklı duruma sokacak belgelerle çekleri muhasiple birlikte imzalar.

 

b-Başkan Yardımcıları: Başkan Yardımcılarının görevleri Yönetim Kurulu tarafından karar bağlanır.

 

c-Sayman Üye: Federasyon’un bütün mali işlerini yönetir. Federasyon’u borçlu ya da alacaklı duruma sokacak belgelerle çekleri Başkan,  yokluğunda Başkan Vekili ile birlikte imza eder. Gerekli görülmesi durumunda Federasyon’un devamlı olarak hesaplarını tutacak olan ücretli muhasebecinin çalışmalarını takip ve kontrol eder.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI USULÜ

Madde 18- Yönetim kurulu, en az iki ayda bir kez toplanarak gündemindeki konuları tartışır ve karara bağlar. Toplantıda kararlar salt çoğunlukla alınır. Özür bildirmeden üst üste üç kez Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan üye, görevinden istifa etmiş sayılır.

 

Ayrıca bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yerine sıradaki ilk yedek üye Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 19-

a-Görevlerini yerine getirirken, ilgili Yasaların, Tüzüğün, Genel Kurulun kendisine yüklediği görev ve sorumlulukları ve Başkanlar, Sanayi İrtibat, KOBİ İrtibat Kurulu’nun yönlendirmelerini ve TGDF Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini dikkate alır.

b-Çalışma programını hazırlamak,

c-Uzmanlık kurullarının başkanlarını seçmek, yönetmeliklerini hazırlamak, tekliflerini görüşüp karara bağlamak. Çalışmalarını denetlemek,

d-Çalışma dönemine ait hesap sonuçlarını ve bütçe tasarılarını hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,

e-Personel almak ve çıkarmak veya bunlara ödenecek ücretler hakkında karar vermek, Federasyon Genel Sekreteri’ni atamak,

f-Üyelik taleplerini değerlendirmek ve karar vermek, çıkarılan üyeler hakkında yapılan itirazları görüşülmesi için Genel Kurul’un onayına sunmak,

g-Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince uluslararası ilişkiler için ilgili Bakanlıklardan izin alınmasında yetkili olmak, ulusal projelere her bakımdan katılmak,

h-İç Yönetmelikleri, Yönergeleri hazırlamak, yürütmek,

i-Denetim ve Disiplin iç yönetmeliğini hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek,

j-Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerden doğan ve Genel Kurul’un kendisine verdiği görevleri yerine getirmek, mali bakımdan güçlendirecek projeleri yürütmek,

k- Tüm harcamaların Yönetim Kurulu ile yapılmasını sağlamak ve/veya başkan ve muhasibe yetki vermek.

 

DENETİM KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ VE İÇ DENETİM

 

Madde 20-

 1. Denetim Kurulu’nun Oluşumu

Federasyon Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

 1. Denetim Kurulu’nun Görev Ve Yetkileri

Denetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a- Denetim Kurulu üyeleri asıl üyeler arasından seçilir. Denetim Kurulu Federasyon’un tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyonun tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 

b-Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler ile Federasyon Tüzüğündeki görevleri, amir hükümlerine göre yapılması gereken yükümlülükleri yerine getirir.

 

c-Üye Derneklerin her yıl Federasyon’un etik değerlerine, koymuş bulunduğu yönetim ile ilgili
kurallara, idaresinin şeffaflığını esas alan iç yönetmeliğine uygun çalışma yapıp yapmadığını
denetler.

d-Temsilciler hakkında sadece Federasyon temsilciliği sıfatı ile sınırlı kalmak koşulu ile ve üye Derneklerin Yasa, Tüzük ve etik değerler bakımından Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İç Yönetmeliğe uygun olarak disiplin kovuşturulmasını yapar.

 

 1. İç Denetim

Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yaptırılır.

Ancak; tüm genel kurullarda federasyonun tüm gelir ve giderlerini gösteren mali tabloların ibra öncesinde bağımsız denetimden geçirilmesi esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

GENEL SEKRETERLİK

Madde 21- Yönetim Kurulu arzu ettiği takdirde Federasyon üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter ataması yapar.  Genel Sekreter,  Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon’u temsil eder,  İdari,  teknik ve sekretarya işlerini yürütür.  Federasyon’un bütün hizmet yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar. Görev ve yetki olarak Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Genel Sekreter, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, fakat oy kullanamaz. Genel Sekreter’in Federasyon üyesi olması halinde kendisi ile ilgili kararlar dışında Genel Kurul’daki oy kullanma hakkı saklıdır.

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİMİ

Madde 22- Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

FEDERASYONUN GELİRLERİ

 

Madde 23- Federasyon’un gelirleri şunlardır;
a-Giriş aidatları,

b-Üye Derneklerin aidatları,

c-Yayın ve etkinliklerden elde edilen bağışlar,
d-Mal varlığından elde edilen gelirler,

e-Banka faizleri, Devlet tahvili ve bono faizi ve benzeri gelirler,

f-İşletme gelirleri,

g-Nakit ve ayni yardımlar ve bağışlar,
h-Vasiyet yolu ile yapılan bağışlar,

i-Balo, eğlence, gece ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirler,

j-Ulusal ve uluslararası projelere sağlanan sponsorlukların yardım ve bağışları,

k-Diğer gelirler,

AİDATLAR

 

Madde 24- Federasyon üyeleri, Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat olmak üzere iki tür aidat öderler. Giriş Aidatı, üyeliğe kabul edildikten hemen sonra ödenir. Üyeler, yıllık aidat miktarının tamamını en geç her takvim yılının dördüncü ayı içerisinde ödemekle yükümlüdür. Giriş Aidatı ve Yıllık Üyelik Aidat miktarlarını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul’da karar alındığı takdirde aidat miktarını belirleme yetkisi Yönetim Kurulu’na devredilir.

 

FEDERASYONUN DEFTERLERİ

 

MADDE 25-Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

 

1) Federasyonun işletme hesabına göre tutacağı defterler aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri

2-Üye Kayıt Defteri

3-Evrak Kayıt Defteri

4-Demirbaş Defteri

5-İşletme Hesabı Defteri

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

 

Ancak Federasyonun yıllık brüt gelirinin dernekler yönetmeliğinde belirtilen haddi aşması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

 

2)Bilanço esasına geçilmesi halinde federasyonun tutacağı defterler aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri

2-Üye Kayıt Defteri

3-Evrak Kayıt Defteri

4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5-Yevmiye Defteri

6-Büyük Defter

7-Envanter Defteri

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir. Bu maddede sayılan, tutulması zorunlu olan defterler İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALDE UYGULAMA

Madde 26- Tüzükte yazılı bulunmayan konularda sırası ile Dernekler Kanunu,  Medeni Kanun,  Diğer Yasalar, Tüzükler ve Yönetmelikler uygulanır.

FESİH’TE MAL VARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

Madde 27- Federasyon’un feshi halinde, tüm mal varlığı faaliyet gösteren üye Dernekler arasında eşit olarak paylaştırılır. Tüm üye Dernekler fesih edilmiş ise bir dernek veya Vâkıfa kalır.

KURUCU DERNEKLER

 

Madde 28- Kuruluşa vücut veren derneklerin unvanları, merkezleri ve ikametgâhları aşağıdadır.

 1. ŞEMAD; Şekerli Mamül Sanayicileri Derneği; Kartaltepe Mah. 12.sokak C–31 Blok No:299

BAYRAMPAŞA - İSTANBUL

 

 1. SUTHER; Susam, Tahin, Helva ve Reçel İmalatçıları Derneği; Kartaltepe Mah. 12.sokak C-31

Blok No:299/A BAYRAMPAŞA - İSTANBUL

 

 1. PAKDER; Tarım Ürünleri, Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği;

Büyükdere Cad. Lale İş Hanı No:62 Kat:6 D:41 Mecidiyeköy / İSTANBUL

 

 1. SİİD; Salça İhracatçıları ve İmalatçıları Derneği; Büyükdere Cad. Meydan sokak Plaza

Spring Giz Kat:12 Maslak - İSTANBUL

 

 1. MEDER; Meşrubatçılar Derneği; Bedri Rahmi Eyüboğlu Sokak Derya Apt. No:3 / 7 Kat:6

Kalamış - KADIKÖY - İSTANBUL

 

 1. GIDAKAT; Gıda Katkı ve Yardımcı Madde Sanayicileri Derneği; Otello Kamil Sokak

No:16 Kat:3 Mecidiyeköy - İSTANBUL

 

 1. TÜGİDER; Tüm Gıda İthalatçıları Derneği; Büyükdere Cad. Lale İş Hanı No:62 Kat:6

D.41 Mecidiyeköy – İSTANBUL

 

 1. PDD; Pirinç Değirmencileri Derneği; Göztepe Mah. Göksu Evleri Begonya Cad. No: B - 40

A . Anadoluhisarı - BEYKOZ - İSTANBUL

 1. TRBYSD; Trakya Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği; Talat Paşa Asfaltı İlyas Gürsu İş
  Merkezi Kat:4 No:26 EDİRNE
 2. MASUDER; Maden Suyu Üreticileri Derneği; Oğuzlar Mahallesi 65.Sokak No:2 / 4
  Balgat - ANKARA,

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

 

Madde 29- Federasyonun Tüzük değişikliği Genel Kurul tarafından 2/3 ekseriyetle kabul edilmesi ile karar verilir.

 

FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ

 

Madde 30- Dernek Borçlanmalarına Yönetim Kurulu Karar verir. Başkan ve Sayman Üye ( Başkan’ın olmadığı hallerde Başkan Vekili) birlikte imza atarak Federasyon adına borçlanabilirler.

 

KURUCU DERNEKLER ADINA KURUCU TEMSİLCİLERİ

 

Madde 31-

1- ŞEMAD  adına:  Şemsi KOPUZ

2- SUTHER  adına: Necati GÖKSU

3- PAKDER  adına:  Süleyman Şemsettin GÖKBAYRAK

4- SİİD adına: Enver DEMİRCİ

5- MEDER adına:  Mahmut ERDOĞAN
6- GIDAKAT  adına:  Erdem Osman CABI
7-TÜGİDER  Turgay YETİŞ
09-TRBYSD  adına:  Şevki ALANYA
10-MASUDER adına:  Mehmet ERBAK

Close